Rejestracja papierów wartościowych złożonych w KDPW

11.01.2011

Raport bieżący nr 3/2011

Zarząd spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, że w dniu 10 stycznia 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę Nr 22/11, z treści której wynika, iż na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Zarząd KDPW postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 czerwca 2010 r. i nadać im kod PLADDRG00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. oznaczone kodem PLADDRG00015, z zastrzeżeniem, iż zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany, decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Informacja o zarejestrowaniu akcji serii E spółki AD.DRAGOWSKI S.A., pod kodem PLADDRG00015 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.