Rejestracja papierów wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w KDPW

15.09.2010

Raport bieżący nr 31/2010

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwałą Nr 552/10 z dnia 14 września 2010 roku postanowił zarejestrować w dniu 15 września 2010 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:
– 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. z dnia 17 czerwca 2010 roku oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00072, z zastrzeżeniem, iż w razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa powyżej, w dniu 15 września 2010 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A., przysługujących akcjonariuszom Spółki.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.