Rejestracja papierów wartościowych Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w KDPW

25.09.2008

Raport bieżący nr 6/2008

Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Nr 341/08 z dnia 06 czerwca 2008 roku Zarządu KDPW, w dniu dzisiejszym, tj. 25 września 2008 roku w Krajowym Depozycie nastąpiła rejestracja 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii B spółki pod kodem PLADDRG00015.

Zgodnie z Uchwałą Nr 341/08 z dnia 06 czerwca 2008 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyznać spółce AD.DRĄGOWSKI S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENTA, a także postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oraz oznaczyć je kodem PLADDRG00015, z zastrzeżeniem, że:
– rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym;
– w przypadku podjęcia przez Spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu do obrotu na tym rynku nie wszystkich akcji serii B, zarejestrowanie pod kodem PLADDRG00015 akcji, co do których nie została podjęta decyzja o ich wprowadzeniu do tego obrotu, nastąpi pod warunkiem podjęcia tej decyzji, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, par. 34 ust. 1 pkt 1