Raport roczny SA-R 2018

30.04.2019

Raport roczny SA-R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
2018 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 430 34 101
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 006 202 -236 48
III. Zysk _strata_ brutto -1 010 214 -236 50
IV. Zysk _strata_ netto -960 207 -225 49
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -78 262 -18 62
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 517 -234 121 -55
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -448 -15 -105 -4
Przepływy pieniężne netto, razem
VIII. Aktywa, razem 1 142 7 643 2 358 1 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 228 75 53 18
X. Kapitał własny 926 7 382 215 1 770
XI. Kapitał zakładowy 1 402 1 982 326 475
Liczba akcji _w szt._
XII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ -0,05 0,01 -0,01 0
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XIII. 0,07 0,37 0,02 0,09

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu