Raport roczny RR 2023

03.06.2024

Spis załączników:

 • SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl.xhtml (KOREKTA RAPORTU)
 • SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl(Autenti_Classic_2024-06-03_14-58-55).xml (KOREKTA RAPORTU)
 • JF_MDS_2023_2024-05-06_pl.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • JF_MDS_2023_2024-05-06_pl.xhtml(Autenti_Classic_2024-05-06_18-21-03).xml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • JF_MDS_2023_2024-05-06_pl.xhtml.XAdES (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • Sprawozdanie_z_badania_ManyDev_Studio_SA.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • Sprawozdanie_z_badania_ManyDev_Studio_SA.xhtml.xades (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • oswiadczenie_RN_MDS_w_spr_czlonkow_komitetu_audytu_06.05.2024.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • oswiadczenie_RN_MDS_w_spr_oceny_SF_06.05.2024.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • oswiadczenie_RN_MDS_w_spr_wyboru_firmy_audytorskiej__06.05.2024.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • oswiadczenie_Zarzadu_MDS_rzetelnosc_sprawozdania_06.05.2024.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
 • oswiadczenie-informacja_Zarzadu_MDS_wybor_firmy_audytorskiej_06.05.2024.xhtml (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 0222023 2 022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług20,00284,004,0060,00
II. koszt własny sprzedaży0,000,000,000,00
III. zysk (strata) na działalności operacyjnej-998,00-3 674,00-220,00-784,00
IV. zysk (strata) brutto-1 502,00-3 517,00-332,00-750,00
V. zysk (strata) netto-1 503,00-3 516,00-332,00-750,00
VI. średnia ważona liczba akcji w ciągu roku22 600 000,0022 600 000,0022 205 479,0022 205 479,00
VII. zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,07-0,16-0,01-0,03
VIII. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej170,00-380,0038,00-81,00
IX. przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-617,00-966,00-136,00-206,00
X. przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0,001 644,000,00351,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 37/2024 z dnia 2024-06-03 o treści:

Korekta wynika:
1) ze zidentyfikowania w opublikowanym Sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, omyłki pisarskiej na stronie 40, w której w punkcie „Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2023 r.” w podpunkcie „Komitet Audytu” wskazano:

„Komitet Audytu:

 • Tomasz Stajszczak – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Robert Pakla – Członek Komitetu Audytu”

Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:

„Komitet Audytu:

 • Tomasz Stajszczak – Przewodniczący Komitetu Audytu
 • Paweł Filipek – Członek Komitetu Audytu”

2) ze zidentyfikowania nieścisłości w opublikowanym Sprawozdaniu zarządu z działalności spółki, na stronie 20, w której w punkcie „30. OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)” wskazano:

„Nie występują”

Wskutek zmiany powyższy zapis przedstawia się następująco:

„Mariusz Niemyjski – Członek Rady Nadzorczej

Stan posiadanych akcji/udziałów na dzień 31.12.2023 r.:

Nazwa podmiotu: liczba akcji/udziałów łączna wartość nominalna:

ManyDev Studio SE 0 akcji 0 euro

Stan posiadanych akcji/udziałów na dzień publikacji niniejszego raportu:

Nazwa podmiotu: liczba akcji/udziałów łączna wartość nominalna:

ManyDev Studio SE 1 184 akcje 23,68 euro”

PlikOpis
SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl.xhtmlsprawozdanie z działalności zarządu
SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl(Autenti_Classic_2024-06-03_14-58-55).xmlpodpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis
SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl.xhtmlsprawozdanie z działalności zarządu
SzD_korekta_2024_2024-06-03_pl(Autenti_Classic_2024-06-03_14-58-55).xmlpodpis prezes szd
JF_MDS_2023_2024-05-06_pl.xhtmlsprawozdanie finansowe
JF_MDS_2023_2024-05-06_pl.xhtml(Autenti_Classic_2024-05-06_18-21-03).xmlpodpis prezes sf
JF_MDS_2023_2024-05-06_pl.xhtml.XAdESpodpis księgowa sf
Sprawozdanie z badania ManyDev Studio SA.xhtmlopinia audytora
Sprawozdanie z badania ManyDev Studio SA.xhtml.xadespodpis audytora
oświadczenie_RN_MDS_w spr członków komitetu audytu_06.05.2024.xhtmlRN_MDS_w spr członków komitetu audytu
oświadczenie_RN_MDS_w spr oceny SF_06.05.2024.xhtmloświadczenie RN w sprawie oceny SF i szd
oświadczenie_RN_MDS_w spr wyboru firmy audytorskiej _06.05.2024.xhtmloświadczenie RN w sprawie wyboru firmy audytorskiej
oświadczenie_Zarządu_MDS_rzetelność sprawozdania_06.05.2024.xhtmloświadczenie zarządu mds_rzetelność sprawozdania
oświadczenie-informacja Zarządu_MDS_wybór firmy audytorskiej_06.05.2024.xhtmloświadczenie-informacja zarządu mds wybór firmy audytorskiej