Raport roczny RR 2022

27.04.2023

Spis załączników:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR
20222 02120222 021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług284,000,0060,000,00
II. Koszt własny sprzedaży 0,000,000,000,00
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej -1 174,00-563,00-250,00-123,00
IV. Zysk brutto -3 517,00-564,00-750,00-123,00
V. Zysk netto -3 516,00-564,00-750,00-123,00
VI. Średnia ważona liczba akcji w ciągu roku 22 205 479,007 345 205,0022 205 479,007 345 205,00
VII. Zysk/strata netto na akcje zwykłą-0,16-0,80-0,03-0,02
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-380,00-514,00-81,00-112,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-966,00-543,00-206,00-119,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 644,001 199,00351,00262,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

MAN_BSF_2022_OPINIA_2022-12-31_pl.xhtmlOpinia Audytora
MAN_BSF_2022_OPINIA_2022-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis Opinii Audytora
MAN_JSF_2022_SzD_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie z Działalność Zarządu
MAN_JSF_2022_SzD_2022-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis Sprawozdania z Działalność Zarządu
MAN_JSF_2022_Raport_2022-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Finansowe
MAN_JSF_2022_Raport_2022-12-31_pl.xhtml.xadesPodpis Sprawozdania Finansowego
MAN_JSF_2022_OswKA_2022-12-31_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MANYDEV STUDIO SE DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ
MAN_JSF_2022_OswFA_2022-12-31_pl.xhtmlINFORMACJA ZARZĄDU MANYDEV STUDIO SE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
MAN_JSF_2022_OswRN_2022-12-31_pl.xhtmlOświadczenie RN MDS 27.04.2023
MAN_JSF_2022_OswZarz_2022-12-31_pl.xhtmlOŚWIADCZENIE ZARZĄDU MANYDEV STUDIO SE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2022
MAN_JSF_2022_OcenaRN_2022-12-31_pl.xhtmlOcena_RN_MDS__2023-04-27
Stanowisko_Zarzadu_do_opini_bieglego.xhtmlStanowisko Zarządu
Ocena_RN_stanowiska_Zarzadu.xhtmlOcena RN do stanowiska Zarzadu