Raport roczny R 2016

31.03.2017

Raport roczny R 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2016 2015 2016 2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 279 143 64 34
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 68 11 16
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 68 11 16 3
IV. Zysk _strata_ netto 31 -9 273 7 3
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -3 495 365 -799 -2 216
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1 508 -2 130 -345 87
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 4981 256 1 138 -509
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -22 -1 509 -5 61
IX. Aktywa razem 9 837 4 765 2 224 -361
X. Zobowiązania krótkoterminowe 62 38 14 1 118
XI. Kapitał własny 9 730 4 718 2 199 9
XII. Kapitał zakładowy 185 13 838 42 1 107
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 7 440 492 1 825 334 7 440 492 3 247
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,02 -5,08 0 1 825 334
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ 5,27 2,56 1,19 -1,21

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu