Raport półroczny SA-P 2008

06.11.2008

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys.zł w tys.EUR
półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 266 5 727 1 570 1 521
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 340 688 101 183
III. Zysk _strata_ brutto 253 656 75 174
IV. Zysk _strata_ netto 199 527 59 140
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 808 247 241 65
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -59 -382 -17 -101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -943 -74 -281 -20
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -194 -209 -58 -55
IX. Aktywa, razem 11 891 11 191 3 545 2 972
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 966 1 268 586 337
XI. Zobowiązania długoterminowe 637 500 190 133
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 328 764 396 203
XIII. Kapitał własny 9 925 9 922 2 959 2 635
XIV. Kapitał zakładowy 9 350 9 350 2 787 2 483
XV. Liczba akcji _w szt._ 400 000 400 000 400 000 400 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,5 1,32 0,15 0,35
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
XVII. 1,27 1,2 0,38 0,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_