Raport półroczny P 2022

29.09.2022

Spis treści:

  1. STRONA TYTUŁOWA
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  3. KOREKTA RAPORTU
  4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

STRONA TYTUŁOWA

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
półrocze / 2022półrocze /2021półrocze / 2022półrocze /2021
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów2220480
II. Koszt własny sprzedaży0000
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej(2 652)(178)(571)(39)
IV. Zysk (strata) brutto(2 505)(182)(540)(40)
V. Zysk (strata) netto(2 538)(182)(547)(40)
VI. Liczba akcji w sztukach210000007000000210000007000000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą(0,121)(0,002)(0,026)(0,0004)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(730)(277)(157)(61)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(500)0(108)0
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej164430035466

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

Plik Opis
ManyDev_SF 30.06.2022-2.pdfSprawozdanie ManyDev
MANYDEV STUDIO S.E._PSF 2022_raport z przeglądu.pdfRaport Niezależnego Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-29Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu