Raport półroczny P 2021

30.09.2021

Spis treści:

  1. STRONA TYTUŁOWA
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  3. KOREKTA RAPORTU
  4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
  5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
ManyDevStudio_skrocone_SF_MSSF_1-sig.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ManyDevStudio_PSF_2021_raport.pdf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA

skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2021
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dla innych emitentów
za półrocze roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF w walucie zł
data przekazania: 2021-09-30

ManyDev Studio SPÓŁKA EUROPEJSKA
(pełna nazwa emitenta)

ManyDev Studio S.E.
(skrócona nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-180 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)

Miła 2
(ulica) (numer)

(22) 290 57 97 (22) 290 57 97
(telefon) (fax)

kontakt@manydevstudio.pl
(e-mail)
www.manydevstudio.pl
(www)

526-030-09-48
(NIP)

012594154
(REGON)

4AUDYT sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 24/1 60-846 Poznań, (nr ewidencyjny firmy audytorskiej 3363).
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.w tys.EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0000
II. Koszt własny sprzedaży0000
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-178-83-39-19
IV. Zysk (strata) brutto-182-83-40-19
V. Zysk (strata) netto-182-85-40-19
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach7 000 0007 000 0007 000 0007 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)-0,020,0000,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-277-54-61-12
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej300166-0,23

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”

Raport za I półrocze 2021 ManyDev Studio
Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-30Bartłomiej BartulaPrezes Zarządu