Raport półroczny P 2018

28.09.2018

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 106 219 25 52
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -41 140 -10 33
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -36 178 -8 42
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 45 -20 11 -5
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 601 38 142 9
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -628 -17 -148 -4
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 18 1 4 1
VIII. Aktywa razem * 4306 7643 987 1 832
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 41 1064 9 255
X. Kapitał własny * 4063 7368 932 1767
XI. Kapitał zakładowy * 1982 1982 454 475
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 19820000 19820000 19820000 19820000
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ -0,01 0,01 -0,01 0,01
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,2 0,37 0,04 0,09

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką [*] prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu