Raport półroczny P 2017

29.09.2017

Raport półroczny P 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 219 140 52 32
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 140 -160 33 -37
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 178 -160 42 -37
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -20 -139 -5 -32
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 38 117 9 27
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -17 0 -4 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 -22 0,24 -5
VIII. Aktywa razem * 8 593 9 837 2 033 2 223
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 1 064 62 252 14
X. Kapitał własny* 7 368 9 730 1 743 2 199
XI. Kapitał zakładowy * 2 952 185 698 42
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 13 665 321 1 843 686 13 665 321 1 843 686
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 -0,09 0,00 -0,02
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,25 5,27 0,06 1,19

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką_*_ prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 r

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu