Raport półroczny P 2016

31.08.2016

Raport półroczny P 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 140 2 515 32 608
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -160 -9 233 -37 -2 233
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -160 -9 283 -37 -2 245
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 139 -1 954 -32 -473
operacyjnej
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 117 46 27 11
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności 0 389 0 94
finansowej
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -22 -1 519 -5 -367
VIII. Aktywa razem * 4 780 4 765 1 080 1 118
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 217 38 49 9
X. Kapitał własny * 4 545 4 718 1 027 1 107
XI. Kapitał zakładowy * 13 838 13 838 3 127 3 247
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ * 1 843 686 1 825 334 1 843 686 1 825 334
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EUR_ * -0,09 -5,13 -0,02 -1,24
XIV. Wartość ksiegowa na jedną akcję _w zł/EURO_ * 2,46 2,56 0,56 0,6

Załączniki: