Raport półroczny P 2015

31.08.2015

Raport półroczny P 2015

Załączniki:

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 515 5 488 608 1 313
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 233 -352 -2 233 -84
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9 283 -445 -2 245 -107
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -1 954 -376 -473 -90
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 46 -224 11 -54
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 389 162 94 39
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 519 -438 -368 -105
VIII. Aktywa razem 4 508 16 690 1 075 4 011
IX. Zobowiązania krótkoterminowe 28 1 915 6 449
X. Kapitał własny 4 480 13 763 1 068 3 229
XI. Kapitał zakładowy 13 838 13 838 3 299 3 326
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000
XIII. Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) -5,13 -0,02 -1,24 -0,00
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 2,43 7,46 0,58 7,15

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa