Raport kwartalny SA-Q 1/2019

30.05.2019

Raport kwartalny SA-Q 1/2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do kwartał_y_ narastająco / okres od do
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 55 0 13
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 77 -22 18 -5
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 76 -18 18 -4
IV. Zysk _strata_ netto 76 -26 18 -6
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -66 2 670 -15 639
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 172 608 40 146
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 -3 252 0 -778
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 106 26 24 6
IX. Aktywa razem * 1 023 1 142 238 265
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania* 33 228 8 53
XI. Zobowiązania długoterminowe* 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe * 33 228 8 53
XIII. Kapitał własny * 990 914 230 213
XIV. Kapitał zakładowy * 1 402 1 402 326 326
XV. Liczba akcji w szt.* 14 022 352 14 022 352 14 022 352 14 022 352
XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 16 374 382,00 26 635 260,00 16 374 382,00 26 635 260,00
XVII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0 0 0
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,07 0,07 0,02 0,02
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, P.O. Prezesa Zarządu