Raport kwartalny Q 3/2017

15.11.2017

Raport kwartalny Q 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 331 210 78 48
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 203 -143 48 -33
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 223 -143 52 -33
IV. Zysk _strata_ netto 217 -169 51 -39
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 343 -258 81 -59
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 38 236 9 54
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 19 -1 4 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 400 -23 94 -5
IX. Aktywa razem * 7 645 9 837 1 774 2 224
X. Zobowiązania długoterminowe* 182 45 42 10
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 71 62 16 14
XII. Kapitał własny * 7 392 9 730 1 715 2 199
XIII. Kapitał zakładowy * 2 952 185 685 42
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 18 185 671 1 839 959 18 185 671 1 839 959
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 -0,09 0 -0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,25 5,27 0,06 1,19

Załączniki:

Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016 rok.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu