Raport kwartalny Q 3/2016

14.11.2016

Raport kwartalny Q 3/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 210 2 515 48 605
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -143 -9 285 -33 -2 233
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -143 -9 269 -33 -2 229
IV. Zysk _strata_ netto -169 -9 283 -39 -2 232
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -258 2 522 -59 606
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 236 -4 432 54 -1 066
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1 389 0 94
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -23 -1 521 -5 -366
IX. Aktywa razem * 4 826 16 690 1 119 3 916
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 247 1 915 57 449
XI. Kapitał własny * 4 548 13 763 1055 3 230
XII. Kapitał zakładowy * 185 13 838 43 3 247
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 1 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EURO_ -0,09 -5,11 -0,02 -1,23
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_* 2,47 7,46 0,57 1,75

Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2015

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z  przepisami prawa.

Załączniki: