Raport kwartalny Q 3/2021

10.11.2021

Raport kwartalny Q 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

WYBRANE DANE FINANSOWE3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30kwartał(y) narastająco / okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
w tys.w tys.EUR
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów0000
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)0000
IV. Koszty sprzedaży0000
V. Koszty ogólnego zarządu21935045120
VI. Pozostałe przychody operacyjne0002
VII. Pozostałe koszty operacyjne71118616
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-290-468-51-134
IX. Przychody finansowe777700
X. Koszty finansowe2600
XI. Zysk przed opodatkowaniem-215-397-51-134
XII. Podatek dochodowy0002
XIII. Zysk (strata) netto-215-397-51-136

Załączniki:

ManyDev_Studio_SF_3_kwartal.docx-sig.pdf

Osoba reprezentująca spółkę
Bartłomiej Bartula
Prezes Zarządu