Raport kwartalny Q 3/2018

27.11.2018

Raport kwartalny Q 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 331 35 78
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -136 203 -32 48
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -139 223 -32 52
IV. Zysk _strata_ netto -89 217 -21 51
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 233 343 55 81
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 518 38 122 9
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -761 19 -179 4
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -10 400 -2 94
IX. Aktywa razem * 1 905 7 643 446 1833
X. Zobowiązania długoterminowe* 0 186 0 45
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 120 75 28 18
XII. Kapitał własny * 1 785 7382 418 1770
XIII. Kapitał zakładowy * 1 328 1982 311 475
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 22 061 809 18 185 671 22 061 809 18 185 671
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0,01 0 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,13 0,37 0,03 0

Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu