Raport kwartalny Q 1/2017

30.05.2017

Raport kwartalny Q 1/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. ZŁ w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 70 17 16
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 39 -183 9 -42
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 37 -183 9 -42
IV. Zysk _strata_ netto 81 -179 19 -41
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 3 224 -65 752 -15
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3 112 67 -726 15
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -37 0 -9 0
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 75 2 17 0,5
IX. Aktywa razem * 9826 9 837 2 329 2 224
X. Zobowiązania długoterminowe* 0 45 0 10
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 51 62 12 14
XII. Kapitał własny * 9 775 9 730 2 316 2 199
XIII. Kapitał zakładowy * 2 952 185 700 42
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 7 759 110 1 845 000 7 759 110 1 845 000
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0,01 -0,1 0 -0,02
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,33 5,27 0,08 1,19

Uwaga! dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2016r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu