Raport kwartalny Q 1/2016

16.05.2016

Raport kwartalny Q 1/2016

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł

w tys. EUR

1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 0 16 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -183 0 -42 0
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -183 0 -42 0
IV. Zysk _strata_ netto -179 -9 153 -41 -2 206
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -65 157 -15 38
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 67 46 15 11
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 389 0 94
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 592 0,46 143
IX. Aktywa razem * 4 791 4 765 1 122 1 165
X. Zobowiązania krótkoterminowe * 247 38 58 9
XI. Kapitał własny * 4 539 4 718 1 063 1 154
XII. Kapitał zakładowy * 13 838 13 838 3 242 3 384
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 1 834 486 1 808 000 1 834 486 1 808 000
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł/EURO_ -0,10 -7,67 -0,02 -1,85
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EURO_* 2,46 2,56 0,58 0,63

Załączniki: