Raport kwartalny Q 1/2022

27.05.2022

Wybrane dane finansowe:

w tys. złw tys. złw tys. EURw tys. EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od dokwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów1140
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży1140
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej– 35– 58
IV. Zysk (strata) netto78– 59
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (257) (41)– 257– 41
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 227100

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Załączniki: ManyDev_SF 31.03.2022_raport .pdf

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu