Raport kwartalny Q 1/2021

31.05.2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
[w tys. zł]
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
[w tys. zł]
1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
[w tys. EUR]
1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
[w tys. EUR]
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów0000
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej-58-34-13-8
III. Zysk _strata_ brutto-59-34-13-8
IV. Zysk _strata_ netto-59-34-13-8
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-41-32-9-7
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1000220
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem59-3213-7

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Sprawozdanie_I_Q_2021-sig

Osoba reprezentująca Spółkę:
Bartłomiej Bartula, Prezes Zarządu