Raport kwartalny Q 1/2018

30.05.2018

Raport kwartalny Q 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 55 74 13 17
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -22 39 -5 9
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -18 37 -4 9
IV. Zysk _strata_ netto -26 81 -6 19
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2 670 3 224 639 752
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 608 -3112 146 -726
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -3 252 -37 -778 -9
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 26 75 6 17
IX. Aktywa razem * 4 514 7 643 1 072 1 833
X. Zobowiązania długoterminowe* 194 186 46 45
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * 215 75 51 18
XII. Kapitał własny * 4 105 7 382 975 1 770
XIII. Kapitał zakładowy * 1 982 471 1 982 475
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 26 635 260 7 759 110 26 635 260 7 759 110
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 0 0,01 0 0
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * 0,21 0,37 0,05 0,09

Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują
w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 rok.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Mateusz Kierzkowski, Prezes Zarządu