Raport bieżący nr 9/2023

05.05.2023

Temat: powzięcie informacji o zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Postawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2022, 18/2022, 21/2022, 2/2023 oraz 4/2023 Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, dnia 5 maja 2023 roku powziął informację o wpłynięciu w dniu 4 maja 2023 roku do Banku Pekao S.A. zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego (sygn. SEE.7111.73009602.2023.1.HG) („Zawiadomienie”), w którym Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieścia wezwał ww. bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego Spółki. W Zawiadomieniu określono obowiązek do niezwłocznego przekazania, po upływie 7 dni od dnia doręczenia Zawiadomienia, zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności objętej tytułami wykonawczymi wystawionymi przez wierzyciela, tj. Komisję Nadzoru Finansowego, przy czym łączna kwota należności dochodzonych przez wierzyciela wynosi 2 769 543.78 zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy). Na powyższą kwotę składa się zobowiązanie z tytułu kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wynikające z nich odsetki.