Raport bieżący nr 9/2022

01.03.2022

English version below.

Temat: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 lutego 2022 r. otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) postanowienie w sprawie wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kar administracyjnych na podstawie:

a) art. 96 ust. 1e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1983 z późn. zm., dalej: „ustawa o ofercie”) w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.724, dalej: „ustawa zmieniająca nr 1”) albo art. 96 ust 1f ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 791, dalej: „ustawa zmieniająca nr 2”) w związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r.

oraz

b) art. 96 ust.1e ustawy o ofercie, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą nr 1 albo art. 96 ust. 1f ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą nr 2, w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Spółka jednocześnie informuje, iż KNF nie przedstawiła uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia. Wydarzenia przytoczone jako podstawa do wszczęcia postępowania miały miejsce przed zawarciem umowy inwestycyjnej z dnia 1 lutego 2021 r.

Current Report no. 9/2022

Subject: Notification of initiation of administrative proceedings by the KNF

Legal basis

Article 17(1) MAR – confidential information

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”, „Issuer”) hereby announces that today, i.e. 28 February 2022 The Company has received from the Financial Supervision Authority („KNF”) a decision to initiate ex officio administrative proceedings to impose administrative penalties on the Company pursuant to:

(a) Article 96 (1e) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005 (Journal of Laws 2021, item 1983, as amended, hereinafter the „Act on Offering”), in the wording in force prior to the entry into force of the Act of 10 February 2017 amending the Act on Trading in Financial Instruments and certain other acts (Journal of Laws 2017, item 724, hereinafter: „Amendment Act No. 1”) or Article 96 (1f) of the Act on Offering, in connection with a suspected breach of Article 56(1) point 2b of the Act on Offering, in the wording in force prior to the entry into force of the Act of 9 March 2017 amending the Act on Trading in Financial Instruments and certain other acts (Journal of Laws 2017, item 791, hereinafter: „Amendment Act No. 2”) in connection with the preparation of the annual report for the 2016 financial year published on 31 March 2017.

and

(b) Article 96 (1e) of the Public Offering Act, as amended by Amendment Act No. 1, or Article 96 (1f) of the Public Offering Act, in connection with a suspected breach of Article 56 (1) point 2b of the Public Offering Act, as amended by Amendment Act No. 2, in connection with the annual report for the 2017 financial year published on 30 April 2018.

At the same time, the Company informs that the KNF has not provided a justification for the aforementioned decision. The events cited as the basis for the initiation of the proceedings took place prior to the conclusion of the investment agreement dated 1 February 2021.