Raport bieżący nr 8/2023

27.04.2023

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniach 26 i 27 kwietnia zawiadomień złożonych przez akcjonariuszy spółki w trybie art. 69 Ustawy. Wyżej wymienione zawiadomienia zostały złożone przez:

  1. Pana Bartosza Graś w dniu 26 kwietnia 2023 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki do poziomu poniżej 5%. Zgodnie z treścią zawiadomienia zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2023 r., (o czym Pan Bartosz Graś dowiedział się 25 kwietnia 2023 r.) w wyniku transakcji sprzedaży poza zorganizowanym rynkiem obrotu na podstawie umowy sprzedaży: 1.746.565 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji serii H, Spółki ManyDev Studio, zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem ISIN PLADDRG00189, uprawniających do 1.746.565 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ManyDev Studio. Przed w.w. zdarzeniem Pan Bartosz Graś posiadał 2 585 065 (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć) akcji stanowiących 11,44% udziału (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 2.585.065 głosów, co stanowiło 11,44 % (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ManyDev Studio. Obecnie posiada 735.000 akcji stanowiących 3,25 % (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 735.000 głosów, co stanowi 3,25% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki ManyDev Studio.
  2. Pana Piotra Karbowskiego w dniu 26 kwietnia 2023 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki do poziomu poniżej 5%. Zgodnie z treścią zawiadomienia zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2023 r., (o czym Pan Piotr Karbowski dowiedział się 25 kwietnia 2023 r.) w wyniku transakcji sprzedaży poza zorganizowanym rynkiem obrotu na podstawie umowy sprzedaży: 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki serii H, o nadanym kodzie ISIN: PLADDRG00189, uprawniających do 2.366.667 głosów, 98.082 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji Spółki serii F zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem ISIN PLADDRG00122 oraz 321.460 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji Spółki serii G zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem ISIN PLADDRG00155, tj. łącznej ilości 2.786.209 akcji. Przed w.w. zdarzeniem Pan Piotr Karbowski, posiadał 2.836.209 (dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięć) akcji stanowiących 12,55 % (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 2.836.209 głosów, co stanowiło 12,55% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio. Obecnie Pan Piotr Karbowski posiada 50.000 akcji stanowiących 0,22 % (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 50.000 głosów, co stanowi 0,22 % (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio.
  3. Pana Marka Parzyńskiego w dniu 26 kwietnia 2023 r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Spółki do poziomu poniżej 5%. Zgodnie z treścią zawiadomienia zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2023 r., (o czym Pan Marek Parzyński dowiedział się 25 kwietnia 2023 r.) w wyniku transakcji sprzedaży poza zorganizowanym rynkiem obrotu na podstawie umowy sprzedaży 1.736.126 (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji serii H Spółki, o nadanym kodzie ISIN: PLADDRG00189 uprawniających do 1.736.126 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ManyDev Studio. Przed w.w. zdarzeniem Pan Marek Parzyński posiadał 2.471.126 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji stanowiących 10,93% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 2.471.126 głosów, co stanowiło 10,93 % (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio. Obecnie posiada 735.000 (siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 3,25% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) udziału w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 735.000 głosów, co stanowi 3,25% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio.
  4. Od spółki Capeman Investment LTD, z siedzibą w Nikozji pod adresem Avlonos 1, Maria House 1075 Nicosia Cypr, założonej na podstawie prawa cypryjskiego i zarejestrowanej pod numerem HE 369485 – („Capeman”), w dniu 27 kwietnia, na podst. art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy w związku ze zmianą posiadanego udziału ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki do poziomu powyżej 25%. Zgodnie z treścią ww. zawiadomienia zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży poza zorganizowanym rynkiem obrotu na podstawie umów sprzedaży:
    • 2.366.667 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H spółki ManyDev Studio SE, o nadanym kodzie ISIN: PLADDRG00189, uprawniających do 2 366 667 głosów, 98 082 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji serii F spółki ManyDev Studio SE zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem ISIN PLADDRG00122 oraz 321.460 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji serii G spółki ManyDev Studio SE zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem ISIN PLADDRG00155, tj. łącznej ilości 2.786.209 akcji. W.w. zmiana nastąpiła w dniu 27 kwietnia 2023 r.
    • 1.746.565 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) akcji serii H spółki ManyDev Studio, zarejestrowanych w KDPW S.A. pod kodem ISIN PLADDRG00189, uprawniających do 1.746.565 głosów na walnym zgromadzeniu spółki ManyDev Studio. W.w. zmiana nastąpiła w dniu 25 kwietnia 2023 r. W.w. zmiana nastąpiła w dniu 27 kwietnia 2023 r.
    • 1.736.126 (jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia sześć) akcji serii H spółki ManyDev Studio SE, o nadanym kodzie ISIN: PLADDRG00189 uprawniających do 1.736.126 głosów na walnym zgromadzeniu spółki ManyDev Studio. W.w. zmiana nastąpiła w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Przed w.w. zdarzeniami Capeman posiadał 1.000.0000 (jeden milion) akcji stanowiących 4,42% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 1.000.000 głosów, co stanowiło 4,42 % (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio. Obecnie Capeman posiada 7.278.900 (siedem milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) akcji stanowiących 32,21% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kapitale zakładowym spółki ManyDev Studio, uprawniających do 7.278.900 głosów, co stanowi 32,21% (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ManyDev Studio.

Treść poszczególnych zawiadomień Spółka załącza do niniejszego raportu.