Raport bieżący nr 7/2024

25.01.2024

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia 2024 r., Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej, Pana Pawła Filipek, oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz członka Komitetu Audytu.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z przyczyn osobistych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim