Raport bieżący nr 7/2023

26.04.2023

Temat: Otrzymanie informacji o planowanej odmowie wydania przez niezależnego biegłego rewidenta opinii do sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ManyDev Studio SE za 2022 rok

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR – informacje poufne

ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku otrzymała od biegłego rewidenta informację, iż w związku z brakiem możliwości oceny przez biegłego rewidenta, czy założenia dotyczące kontynuacji działalności Manydev Studio są zasadne, biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności ManyDev Studio SE za rok obrotowy 2022.