Raport bieżący nr 6/2024

24.01.2024

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2024 r., Prezes Zarządu p. Robert Szmitkowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień poprzedzający najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona ze względów osobistych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim