Raport bieżący nr 6/2022

17.02.2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 17 lutego 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ManyDev_Studio_SE_tresc_uchwal_pojetych_przez_NWZ_w_dniu_17_lutego_2022.pdf