Raport bieżący nr 6/2022

17.02.2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 17 lutego 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

ManyDev_Studio_SE_tresc_uchwal_pojetych_przez_NWZ_w_dniu_17_lutego_2022.pdf

Current report no. 6/2022

Topic: Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of the Company

Legal basis: Article 56 section 1 point 2 of the Offering Act – current and periodical information

Content of the report:

The Management Board of ManyDev Studio SE (the „Company”) hereby discloses the contents of the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting of the Company held on 17 February 2022.

The contents of all resolutions put to vote together with the outcome of voting are attached to this current report.

Detailed legal basis:
§ 19 paragraph 1 point 6 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

Resolutions_of_extraordinary_general_meeting_held_on_17_february_2022_EN….pdf