Raport bieżący nr 6/2022/K

07.03.2022

Temat: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 6/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym koryguje raport bieżący nr 6/2022 opublikowany w systemie ESPI w dniu 17 lutego 2022 r., załączając treść projektów uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 17 lutego 2022 roku. Zarząd Spółki podjął decyzję o korekcie ww. raportu z uwagi na omyłkowe załączenie w/w projektów uchwał do raportu bieżącego o numerze 7/2022.

Poniżej Emitent ponownie przekazuje treść skorygowanego raportu:

„Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się 17 lutego 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

§ 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”

Załącznik: