Raport bieżący nr 5/2022

04.02.2022

Temat: Umorzenie postępowania administracyjnego przed KNF

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 17/2021 oraz 39/2021, ManyDev Studio SE („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 lutego 2022 r. otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) decyzję w sprawie umorzenia w całości przez KNF postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Emitenta kar administracyjnych na podstawie:

1) art. 96 ust. 1 pkt 1 oraz art. 96 ust.1e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 z późń. zm. dalej: „ustawa o ofercie”) oraz 96 ust. 1f ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r.

2) art. 96 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 96 ust. 1e ustawy o ofercie oraz art. 96 ust. 1f ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o ofercie w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z uzasadnieniem decyzji KNF umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe w związku faktem, że postępowanie zostało wszczęte w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o ofercie. Emitent nie jest emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, nie był obowiązany do wykonania obowiązków informacyjnych zgodnie z zasadami przyjętymi w art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy o ofercie. Jako Emitent, którego akcje zostały dopuszczone na rynku równoległym, Spółka zobowiązana była wykonać obowiązki informacyjne związane z publikacją raportu za lata 2016 oraz 2017 zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o ofercie.