Raport bieżący nr 40/2021

25.10.2021

Temat: Objęcie przez osoby uprawnione akcji serii H wskutek realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2020, 15/2021, 24/2021, 26/2021, 28/2021, ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 października 2021 r. w wykonaniu praw z uprzednio objętych warrantów subskrypcyjnych (dalej jako: „Warranty”), z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela Serii H Spółki (dalej jako: „Akcja”) po cenie emisyjnej wynoszącej 0,02 EUR posiadacze warrantów subskrypcyjnych (Playway S.A., Bartosz Graś, Marek Parzyński oraz Piotr Karbowski) złożyli Spółce oświadczenia o objęciu łącznie 14 000 000 Akcji. Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem zapisania Akcji, wskutek ich dematerializacji poprzez rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych Akcji na indywidualnych rachunkach stanowić będzie odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych.