Raport bieżący nr 39/2024

21.06.2024

Temat: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio SE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu 21 czerwca 2024 roku, w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 36/2024 z dnia 27 maja 2024 r. oraz uzupełniająco raportem bieżącym nr 38/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.), w porządku obrad którego przewidziano podjęcie uchwał w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki (pkt. 8 ppkt 10 porządku obrad), Spółka otrzymała zawiadomienie od akcjonariusza Bartosza Graś, zawierające zgłoszenie kandydatury pana Karola Trela na członka Rady Nadzorczej Spółki.

Życiorys zawodowy zawierający opis posiadanego przez w.w. kandydata wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Kandydat, o którym mowa, wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz poinformował, iż spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a nadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz według oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ManyDev Studio S.E., w spółce cywilnej ani spółce osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt.2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

CV Karol Trela.pdf – CV Kandydata