Raport bieżący nr 39/2021

12.10.2021

Temat: Rozszerzenie zakresu przedmiotowego postępowania administracyjnego przed KNF

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021, Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12 października 2021 r. Spółka otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) postanowienie w sprawie rozszerzenia zakresu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kar administracyjnych w ten sposób, że postępowanie administracyjne jest obecnie prowadzone na podstawie:
1) art. 96 ust. 1 pkt 1 oraz art. 96 ust.1e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 z późń. zm. dalej: „ustawa o ofercie”) oraz 96 ust. 1f ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy o ofercie w związku z sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2016 opublikowanego w dniu 31 marca 2017 r.
2) art. 96 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 96 ust. 1e ustawy o ofercie oraz art. 96 ust. 1f ustawy o ofercie, w związku z podejrzeniem naruszenia art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a w związku ze sporządzeniem raportu rocznego za rok obrotowy 2017 opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Spółka jednocześnie informuje, iż KNF nie przedstawiła uzasadnienia do wyżej wspomnianego postanowienia.