Raport bieżący nr 3/2024

18.01.2024

Temat: Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.01.2024 r.

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2023 z dnia 15.12.2023 r., niniejszym informuje o odwołaniu Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 stycznia 2024 r. na godzinę godz. 10:15 w Kancelarii Notariusza Bartosza Walendy z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 72/43.

Uzasadniając konieczność odwołania Walnego Zgromadzenia Spółka wskazuje, że zgodnie z otrzymanym z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykazem osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, z którego wynika, że udział w Walnym Zgromadzaniu został zgłoszony wyłącznie przez akcjonariusza reprezentującego 0,88% ogólnej liczby głosów w Spółce, akcjonariat byłby reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu w ilości niewystarczającej z uwagi na znaczenie spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. W ocenie Zarządu powyższe stanowi nadzwyczajną przeszkodę do odbycia Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony niezwłocznie a ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie podane do publicznej wiadomości stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.