Raport bieżący nr 28/2024

24.04.2024

Temat: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Manydev Studio SE z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2024 r . podjął ostateczną decyzję co do wielkości dokonanego odpisu aktualizacyjnego wartości produkowanych gier, który wiąże się z utratą wartości aktywów Emitenta.

Odpis aktualizacyjny obejmuje następujące projekty, co do których Zarząd Emitenta nie wyklucza powrotu do produkcji w przyszłości:

  • My Museum (odpis w wysokości 160,158.88 zł),
  • Parasight (odpis w wysokości 49.280,00 zł),
  • Illusion Lands (odpis w wysokości 236.184,67 zł),
  • Corsairs Madness (odpis w wysokości 1.985,95 zł),
  • Sword&Shield (odpis w kwocie 284.984,96 zł).

Całkowita wartość odpisu, tj. 732.594,46 zł, zostanie ujęta w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2023 w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”, a tym samym wpłynie na wysokość wykazanego wyniku finansowego oraz wartości zapasów. Odpis ten jest operacją księgową niemającą wpływu na przepływy finansowe ani na stan gotówki. Dokonanie ww. odpisów nie ma wpływu na bieżącą płynność finansową Spółki.

Dokonanie odpisów motywowane jest transparentnością działań w stosunku do Akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ujawnienia ww. odpisów przedstawione zostaną, zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości, w przygotowywanym raporcie rocznym, którego publikacja przypada na dzień 29 kwietnia 2024 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę notowanych akcji Spółki.