Raport bieżący nr 28/2022

12.12.2022

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2022 roku otrzymała zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przez akcjonariusza spółki – PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie, którego treść Spółka załącza do niniejszego raportu. Powyższa zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów była wynikiem zarejestrowania w dniu 08.12.2022 r. przez KDPW 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki.