Raport bieżący nr 25/2023

11.12.2023

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 grudnia 2023 r., Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej, Pana Lecha Klimkowskiego, oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz członka Komitetu Audytu.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z przyczyn osobistych.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim