Raport bieżący nr 25/2022

10.11.2022

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 10 listopada 2022 r.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).

Załączniki:
zalacznik do rb 25_2022 znaczacy akcjonariusze.docx