Raport bieżący nr 24/2023

28.11.2023

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu ManyDev Studio SE

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 28 listopada 2023 roku podjęła uchwałę powołującą pana Roberta Szmitkowskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Robert Szmitkowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz według oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ManyDev Studio SE, nie pozostaje wspólnikiem w spółce konkurencyjnej wobec Spółki, członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Emitenta osoby prawnej.

Życiorys zawodowy, zawierający opis posiadanego przez Prezesa Zarządu wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załącznik: