Raport bieżący nr 24/2022

10.11.2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki ManyDev Studio SE („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się dnia 10 listopada 2022 r.

Treść wszystkich poddanych pod głosowanie uchwał wraz z wynikami głosowania stanowi Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, że:

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej przewidzianego w punkcie 5 porządku obrad, tj. podjęto uchwałę w sprawie rezygnacji z wyboru tej Komisji.
  2. wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie NWZ zostały podjęte
  3. do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:
zalacznik do rb 24_2022 MDS uchwaly podjete na NWZ.docx