Raport bieżący nr 23/2023

14.11.2023

Temat: Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r., którego publikacja zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. miała nastąpić dnia 23 listopada 2023 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2023 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2023 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).