Raport bieżący nr 22/2023

10.11.2023

Temat: Rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 listopada 2023 r., Prezes Zarządu p.Bartłomiej Bartula złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji oraz członkostwa w Zarządzie, ze skutkiem na dzień 17 listopada 2023 r.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona z powodu objęcia przez p. Bartłomieja Bartulę funkcji członka zarządu w innej spółce grupy Playway S.A., co w jego ocenie uniemożliwi poświęcenie się i w pełni skupienie na realizacji zadań w ManyDev Studio SE.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim