Raport bieżący nr 21/2024

10.04.2024

Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 9 kwietnia 2024 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki p. Wielkosława Staniszewskiego oraz o powołaniu p. Roberta Szmitkowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się w sposób następujący:

  1. Pan Wielkosław Staniszewski jako Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Pan Robert Szmitkowski jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Pani Grażyna Brewczyńska jako Członek Rady Nadzorczej
  4. Pan Sebastian Bryła jako Członek Rady Nadzorczej
  5. Pan Mariusz Niemyjski jako Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.