Raport bieżący nr 20/2022

30.09.2022

Temat: Otrzymanie rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 30 września 2022 r., Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej, Pana Bartłomieja Kurylaka oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z treścią rezygnacji, została ona złożona w związku z objęciem przez Pana Bartłomieja Kurylaka innych obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają mu pełnienia odpowiedzialnej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim