Raport bieżący nr 19/2023

17.07.2023

Temat: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. dnia 17 lipca 2023 r. Emitent powziął informację o podpisaniu aneksu do Listu Intencyjnego, o którym to spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r., zawartego pomiędzy akcjonariuszami: PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie (posiadającym 6 899 999 akcji serii I stanowiących 30,53% kapitału zakładowego Spółki), Capeman Investments LTD z siedzibą w Nikozji (posiadającym 7 278 900 akcji serii H stanowiących 32,21% kapitału zakładowego Spółki), Markiem Parzyńskim (posiadającym 735 000 akcji serii H stanowiących 3,25% kapitału zakładowego Spółki) oraz Bartoszem Graś (posiadającym 735 000 akcji serii H stanowiących 3,25% kapitału zakładowego Spółki), a Inwestorami: ASI Gaming Investment Group sp. z o.o. s.k.a. z siedzibą w Katowicach i Softix Technologies LLC z siedzibą w Tbilisi.

W wyniku podpisania aneksu do Listu Intencyjnego Strony zgodnie postanowiły wydłużyć do dnia 31 lipca 2023 roku termin do zawarcia umów sprzedaży akcji.

List intencyjny nie pociąga za sobą zobowiązania stron do zawarcia umowy sprzedaży, nie stanowi umowy przedwstępnej ani wiążącej oferty, a w związku z tym, nie stanowi podstawy dla żadnej ze Stron do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikających z zawarcia Listu Intencyjnego. Pomimo powyższego, Strony zobowiązały się dokładać wszelkich starań i będą współpracować w dobrej wierze, aby bez zbędnej zwłoki zawrzeć umowy sprzedaży akcji. Strony podpisujące list intencyjny deklarują zamiar powołania nowej Rady Nadzorczej, która następnie powoła nowy Zarząd posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z nowym profilem działalności.