Raport bieżący nr 19/2022

19.09.2022

Temat: Rejestracja zmiany statutu Spółki

Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio SE (dalej jako: „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 września 2022 r. powzięła wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 września 2022 r. zmiany statutu Emitenta.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.000,00 euro dzieli się na 22 600 000 akcji o wartości nominalnej 0,02 euro każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 22 600 000.

Poniżej Spółka podaje do wiadomości treść zmienionych postanowień statutu, zmiana wynikająca z uchwały numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 lutego 2022 r. oraz oświadczenia Zarządu o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

§ 6 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„§6

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 452.000,00 EURO (czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące euro).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 22.600.000 (dwadzieścia dwa miliony sześćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja.
 3. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 • akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 107.000, o wartości 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja;
 • akcje serii F w ilości 5.076.300 (pięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 5.076.300, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja,
 • akcje serii G w ilości 741.000 (siedemset czterdzieści jeden tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 741.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa euro centy) każda akcja,
 • akcje serii H w ilości 14.000.000 (czternaście milionów) akcji na okaziciela od numeru 00.000.001 do numeru 14.000.000, o wartości nominalnej 0,02 euro (dwa eurocenty) każda akcja,
 • akcje serii I w ilości 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 0.000.001 do numeru 01.600.000 o wartości nominalnej 0,02 EURO (dwa eurocenty) każda akcja.”

Ponadto Spółka informuje, że uchwałą numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta uchylono § 7 Statutu.

Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).