Raport bieżący nr 18/2023

28.06.2023

Temat: Powołanie Członka Rady Nadzorczej ManyDev Studio S.E.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ManyDev Studio S.E. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2023 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki p. Pawła Filipka jako członka Rady Nadzorczej.

Nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz według oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec ManyDev Studio S.E., w spółce cywilnej ani spółce osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Życiorys zawodowy, zawierający opis posiadanego przez w.w. członka Rady Nadzorczej wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załącznik: